Algemene voorwaarden L'EASY Nederland

1 Betaling van termijnen, rente en kosten.
1.1 De in maandelijkse termijnen door de koper te betalen bedragen dienen uiterlijk op de eerste dag van iedere maand te zijn bijgeschreven op rekening nummer 63.30.86.193 t.n.v. L'EASY te Amsterdam.
1.2 Indien een met een betalingstermijn corresponderend bedrag niet tijdig is voldaan, wordt na 2 weken een herinnering verzonden. Indien de betalingsachterstand na 2 weken niet volledig is ingelopen, zendt L'EASY een tweede herinnering met ingebrekestelling. Indien de betalingsachterstand 2 maanden na de datum waarop de betaling opeisbaar is geworden alsdan nog niet volledig is afgelost, is L'EASY gerechtigd de overeenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen en de vordering via de rechter te innen. De koper is verplicht tot vergoeding van de door L'EASY gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
1.3 L'EASY is gerechtigd haar tarieven zonder kennisgeving aan koper te wijzigen. Informatie over actuele tarieven is verkrijgbaar op de website van L'EASY.
1.4 Indien een koper meerdere overeenkomsten is aangegaan met L'EASY en een betaling verricht, mag L'EASY kiezen voor welke overeenkomst de betaling geldt. Betalingen strekken in de eerste plaats tot mindering van kosten van (eventuele) herinneringen en verschuldigde rente en in de tweede plaats in mindering van betalingstermijnen.
1.5 Indien de koper de koopsom vervroegd wenst af te lossen, betaalt de koper:het resterende kredietbedrag, een eventueel openstaand saldo en eventueel een boet, die als volgt wordt berekend:
*Voordat meer dan een vijfde deel van de looptijd is verstreken: 5% van het kredietbedrag.
*Nadat meer dan een vijfde deel, maar niet meer dan twee vijfde deel van de looptijd is verstreken: 3% van het kredietbedrag.
*Nadat meer dan twee vijfde deel, maar niet meer dan drie vijfde deel van de looptijd is verstreken: 2% van het kredietbedrag.
*Nadat meer dan drie vijfde deel van de looptijd is verstreken: nihil.

2 Kredietinformatie en persoonlijke informatie
Koper gaat akkoord met opneming van de in de overeenkomst opgenomen informatie in het klantengegevensbestand van L'EASY. L'EASY is gerechtigd deze informatie te gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder het verzenden van materiaal naar koper, al het voorgaande met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Koper is te allen tijde gerechtigd een afschrift van de opgeslagen persoonlijke informatie op te vragen (voorzover deze betrekking heeft op zijn eigen persoon).

3 Overdracht
L'EASY is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan derden over te dragen met of zonder mededeling daarvan aan koper.

4 Bedenktijd
4.1 Koper heeft het recht gedurende 14 kalenderdagen na de ontvangst van de zaak de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. In geval van ontbinding heeft koper recht op kosteloze teruggave van het door hem aan L'EASY betaalde, onder inhouding van eventuele retourneringskosten, mits het product ongebruikt, compleet en onbeschadigd is en koper de originele koopovereenkomst kan overleggen. Teruggave van eventuele reeds gedane betalingen geschiedt op de op de koopovereenkomst ingevulde bank- of girorekening.
4.2 Koper heeft in geval van ontbinding tevens het recht een overeenkomst tussen L'EASY en een derde, die ertoe strekt dat de derde aan koper een geldsom leent ten behoeve van de voldoening van het kredietbedrag, zonder boete te ontbinden.

5 Hoofdelijke aansprakelijkheid
Indien twee of meer personen als koper zijn vermeld, zijn allen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

6 Eigendom en recht van reclame
Het product is en blijft eigendom van L'EASY, totdat alle betalingen door koper onder de betalingsregeling zijn voldaan. Het is koper niet toegestaan het product aan derden uit te lenen, te verhuren of op enigerlei andere wijze in gebruik te geven of te vervreemden. Indien koper de koopsom niet volledig heeft voldaan en in gebreke blijft met betaling is L'EASY in verband daarmee gerechtigd de overeenkomst met de koper te ontbinden. L'EASY heeft in dat geval het recht het product door een tot de koper gerichte verklaring terug te vorderen. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van de koper of zijn rechtsverkrijger.

7 Garantie
Alle door L'EASY aangeboden producten hebben minimaal 1 jaar productgarantie van de leverancier, die garandeert dat elk geleverd product voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de bestaande overheidsvoorschriften. L'EASY stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. L'EASY biedt de mogelijkheid de garantie te verlengen met tenminste 1 jaar. De op een bepaald moment geldende kostentarieven en voorwaarden van een dergelijke garantieverlenging kunnen bij L'EASY worden opgevraagd.

8 Service en onderhoud
Technische interventie of wijzigingen en ook service aan het product mogen uitsluitend door L'EASY of door L'EASY aangewezen personen worden uitgevoerd. In geval van storingen of problemen dient koper dit onmiddellijk aan L'EASY (via telefoonnummer 0900-8887) en aan de betreffende leverancier te melden, waarop de leverancier het product met in achtneming van de toepasselijke voorwaarden van de leverancier zonder kosten voor koper zal herstellen of vervangen, tenzij storingen, problemen of schade het gevolg zijn van oorzaken die voor rekening van koper komen, waaronder verkeerd gebruik, opzettelijk aangerichte schade, bliksem, diefstal of verkeerde bediening. Service- of herstelwerkzaamheden die door koper worden uitgevoerd, zijn voor rekening van koper.

9 Verantwoordelijkheid en verzekeringsplicht
Tijdens de contractsperiode is koper volledig verantwoordelijk voor het product. Als onderdeel van deze verantwoordelijkheid is koper verplicht om voor het product een inboedelverzekering op gebruikelijke condities af te sluiten. L'EASY neemt alle rechten over met betrekking tot de verzekering van koper betreffende alle verzekeringsuitkeringen die met het product verband houden. Op een eventueel aan een (inboedel-)verzekering verbonden eigen risico kan door koper ten opzichte van L'EASY geen beroep worden gedaan.

10 Adreswijziging
10.1 Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van L'EASY is het niet toegestaan het product te verplaatsen van het leveringsadres dat aan ommezijde is vermeld. Koper is verplicht L'EASY uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na de feitelijke verhuisdatum in kennis te stellen van elke adreswijziging.

10.2 L'EASY is gerechtigd het product te verplaatsen en in een dergelijk geval is het koper toegestaan de overeenkomst te beëindigen. Indien het product in strijd met het bepaalde in dit artikel wordt verplaatst, zal L'EASY gerechtigd zijn om deze overeenkomst te ontbinden.

11 Specifieke bepalingen betreffende overeenkomsten
Looptijd, betaling, opzegging en beëindiging.

11.1 De overeenkomst is gedurende de aan ommezijde vermelde looptijd van kracht.

11.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door koper is L'EASY gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen zonder daartoe schadeplichtig te zijn. Er is in ieder geval sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien:

  1. Koper een met de betalingstermijn corresponderend bedrag niet binnen 2 maanden nadat het bedrag opeisbaar is geworden, heeft voldaan.
  2. Koper het product in strijd met de wet of deze overeenkomst op enigerlei wijze vervreemdt of verduistert.
  3. Koper failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend.

12 Klachten

"Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald."

13 Bedrijfsgegevens L'EASY
L'EASY
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
0900-8887
info@leasy.nl
KvK-nummer: 34237873
BTW-nummer: 815139457 B01

14 Overige bepalingen
14.1 Op hetgeen in deze Algemene Voorwaarden en in de overeenkomst is bepaald, is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Enige geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen in eerste instantie exclusief worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

14.3 L'EASY is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. L'EASY heeft de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverlpichtingen uit hoofde van deze overeenkomst van meer dan 60 dagen te melden bij BKR, hetgeen gevolgen kan hebben voor volgende aanvragen voor financiering of mobiele telefoonabonnementen. De gegevens worden in het kader van de doelstellingen van de BKR, door de BKR ter beschikking gesteld aan de organisaties en instellingen, hetgeen kan geschieden in feitelijke en statistisch bewerkte vorm.

Versie: 7 mei 2008