Ons bedrijf is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat dit op behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze gebeurt. Niet alleen omdat wij dit verplicht zijn volgens de wet, maar vooral omdat wij dit als bedrijf belangrijk vinden.

Met deze privacyverklaring willen wij graag inzichtelijk maken welke soorten persoonsgegevens wij verwerken, op welke manier wij dit doen en met welk doel.

Wie zijn wij?

Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke:

L’EASY A/S (3C Retail A/S)
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
Nederland
www.leasy.nl
KvK-nummer: 34237873
Tel.nummer.: 0900-8887
E-mail:
debnl@leasy.nl

Functionaris voor gegevensbescherming (FG of DPO):

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming (FG of DPO) in dienst, die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij vragen over onze verwerking van uw gegevens, kunt u altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op de volgende manieren:

·         Stuur een e-mail naar: DPO@3cretail.dk
Let er op dat normale e-mail geen veilige manier van communicatie is. Schrijf geen gevoelige gegevens in uw e-mails.

·         Schrijf een brief naar:
L’EASY
T.a.v.: DPO
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

Tijdens het plaatsen van bestellingen, kredietaanvragen en klantenbehandeling kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

Algemene persoonsgegevens:

·         Uw identiteits- en kontaktgegevens:

o    Naam

o    Adres

o    Telefoonnummer

o    E-mailadres

o    Bankrekeningnummer

·         In verband met kredietaanvraag/koop op afbetaling:

o    Geboortedatum

o    Geslacht

o    Burgelijke staat

o    Aantal thuiswonende kinderen

o    Informatie over uw inkomen

o    Kopie van uw inkomensgegevens (zoals loonstroken, pensioen, uitkering, enz.)

o    BKR gegevens

o    Nummer van uw legitimatiebewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs)

·         In verband met levering van uw bestelling:

o    Kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs)

o    Kopie van uw pinpas

·         Klantenbehandeling:

o    Gegevens over klantenservice, productreparatie en productverzekering

o    Gegevens over bestelde en gekochte producten, contracten, leveringen en betalingen

o    Toestemming voor automatische incasso

o    Door ons uitgevoerde BKR-registraties

o    Gegevens over betalingsachterstanden, betalingsafspraken en gestuurde herinneringsbrieven

o    Gegevens over een incassotraject

o    Gegevens over schuldhulpverleningstrajecten

o    Gegevens die deel uitmaken van de correspondentie tussen u en L’EASY

·         In verband met een misdrijf dat tegen L’EASY is gepleegd (bijv. fraude), zal L’EASY de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om aangifte te doen.

Doel van de verwerking

Welke gerechtvaardigde belangen en wettelijke grondslagen zijn de basis voor onze verwerking van persoonsgegevens?

Onze verwerking van persoonsgegevens is hoofdzakelijk gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen en gerechtvaardigde belangen:

·         Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

·         Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)

·         Wet op het financieel toezicht (WFT)

·         Belastingwet

·         Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

·         Nederlandse reclamecode

·         Telecommunicatiewet

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens en hoe lang bewaren wij deze?

Wij verzamelen en verwerken alleen gegevens waar wij een rechtmatig doel voor hebben. Daarnaast bewaren wij deze gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

Wij hebben de volgende doelen, wettelijke grondslagen en gerechtvaardigde belangen voor onze verwerking van persoonsgegevens, in relatie tot onze (voormalige) klanten:

·         Verwerking van uw bestellingen en aankopen, inclusief levering, betaling en beantwoording van uw eventuele vragen.

De wettelijke grondslagen zijn:

o    De Algemene verordening gegevensbescherming artikel 6:1.b, die gaat over noodzakelijke verwerking van gegevens in verband met een contract tussen L’EASY en u.

o    De belastingwet

o    De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Deze gegevens bewaren wij 7 jaar na de laatste transactie, inclusief het huidige jaar.

·         Beoordeling van kredietwaardigheid in verband met een kredietaanvraag/koop op afbetaling.

De wettelijke grondslagen zijn:

o    De Algemene verordening gegevensbescherming artikel 6:1.b, die gaat over noodzakelijke verwerking in verband met een contract tussen L’EASY en u.

o    De Wet op het financieel toezicht, artikelnummer 4:33.1, 4:34.1 en 4:34.2, die gaan over de beoordeling of het financieel verantwoord is voor de klant om een krediet aan te gaan of een bestaand krediet te verhogen.


Wij verwerken op dit moment geen nieuwe gegevens meer voor dit doel, aangezien wij geen nieuwe kredieten of verhoging van kredieten aanbieden.

Deze gegevens bewaren wij 7 jaar na de laatste transactie, inclusief het huidige jaar.

 

·         Statistische doeleinden. Persoonsgegevens die voor statistische doeleinden worden gebruikt, zijn geanonimiseerd.

·         Registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Wij volgen hiervoor het geldende regelement van BKR.

De wettelijke grondslag is de Wet op het financieel toezicht artikel 4:32.1.

·         Wij gebruiken Experian voor het vinden van een nieuw adres als het bij ons bekende adres niet correct is en wij geen adreswijziging hebben ontvangen.
 

·         Wij bewaren verkregen toestemming 7 jaar na de laatste transactie, inclusief het huidige jaar.

·         Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming

·         Voor informatie over cookies verwijzen wij naar L’EASY’s cookieverklaring.

Waar kan er toestemming voor gegeven zijn?

·         Het gebruiken van de gegevens voor marketingdoeleinden

·         Automatische incasso van het maandbedrag of een eventuele achterstand

Gegeven toestemmingen zijn ten alle tijden weer in te trekken. Neem hiervoor contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens.

De rechten van de betrokkenen

Alle personen van wie wij persoonsgegevens hebben geregistreerd, hebben wettelijk recht op het volgende:

·         Inzicht in de gegevens die verwerkt worden, waar de gegevens verzameld zijn en wat het doel van de verwerking is.

·         Recht op wijziging van verkeerde gegevens.

·         Recht om “vergeten” te worden of recht op verwijdering van persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld zijn in verband met dat L’EASY de gegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of omdat de wettelijke bewaartermijn is verlopen.

·         Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

·         Recht op beperking van de verwerking.

Wilt u gebruik maken van een van uw rechten, kunt u uw verzoek indienen via de bovenstaande contactgegevens.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap